گزارشات تصویری

بازدید سرزده مهندس امان اللهی فرماندار قروه از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان

بازدید سرزده مهندس امان اللهی فرماندار قروه از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
بازدید سرزده مهندس امان اللهی فرماندار قروه از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
بازدید سرزده مهندس امان اللهی فرماندار قروه از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
بازدید سرزده مهندس امان اللهی فرماندار قروه از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
بازدید سرزده مهندس امان اللهی فرماندار قروه از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
بازدید سرزده مهندس امان اللهی فرماندار قروه از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان
بازدید سرزده مهندس امان اللهی فرماندار قروه از مدیریت آموزش و پرورش شهرستان