گزارشات تصویری

برگزاری راهپیمایی مردم نمازگزار قروه در محکومیت خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه برجام

برگزاری راهپیمایی مردم نمازگزار قروه در محکومیت خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه برجام
برگزاری راهپیمایی مردم نمازگزار قروه در محکومیت خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه برجام
برگزاری راهپیمایی مردم نمازگزار قروه در محکومیت خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه برجام
برگزاری راهپیمایی مردم نمازگزار قروه در محکومیت خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه برجام
برگزاری راهپیمایی مردم نمازگزار قروه در محکومیت خروج یکجانبه آمریکا از توافقنامه برجام