گزارشات تصویری

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه

برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه
برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام (ره) در قروه و بخش های تابعه