گزارشات تصویری

حضور بانوان در مراسم اجلاسیه بزرگداشت #شهدای #شهرستان_قروه

حضور بانوان در مراسم اجلاسیه بزرگداشت #شهدای #شهرستان_قروه
حضور بانوان در مراسم اجلاسیه بزرگداشت #شهدای #شهرستان_قروه
حضور بانوان در مراسم اجلاسیه بزرگداشت #شهدای #شهرستان_قروه
حضور بانوان در مراسم اجلاسیه بزرگداشت #شهدای #شهرستان_قروه
حضور بانوان در مراسم اجلاسیه بزرگداشت #شهدای #شهرستان_قروه
حضور بانوان در مراسم اجلاسیه بزرگداشت #شهدای #شهرستان_قروه